Представяне

Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП) е организация на физически и юридически лица, специализирани в областта на планирането, разглеждано в широк смисъл като процес на разработване на прогнози, планове, стратегии, програми и проекти, за осъществяване на дейност в обществена полза.
Мисията на НАПП е да допринася за повишаване на професионализма в областта на планирането и за подобряване качеството на плановия процес и плановите документи на национално, регионално, областно, общинско и фирмено ниво.

НАПП притежава административния и научен капацитет за разработване на национални, регионални и фирмени стратегии, планове, програми и проекти. Има богат опит в разработването на методически ръководства, вътрешни правила и процедури за планиране и управление на проекти. Изготвя предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически, планови и програмни документи, оценки на въздействието, екологични оценки и др.

Сдружението е учредено на 24.09.2015 г. Вписано е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Великотърновския окръжен съд с Решение № 162 от 17.12.2015 г. и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието под № 20160302009.

В НАПП членуват физически и юридически лица, между които академични преподаватели, представители на неправителствения и бизнес сектори, както и социално-икономически партньори.

Устав на Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП)

Заявление за членство в Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП)