ПОКАНА за Общо събрание на "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

П О К А Н А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  Сдружението на 20.09.2023...